Unicredit

Hlásenie škody na vozidleAko postupovať pri hlásení škôd:
 1. Vyplňte požadované údaje v dolnej časti a prejdite na formulár hlásenia škôd
 2. Zadajte všetky povinné polia, ktoré sú vyznačené
 3. Odošlite formulár tlačítkom Odoslať

Hlásenie poistnej udalosti sme schopní spracovať len v prípade, že obdržíme všetky požadované podklady.

V pripade nejasností nás kontaktujte emailom: lubica.stratovova@unicreditleasing.sk alebo telefonicky na tel. čísle: +421917520769, +421917630078.

Zadajte prosím požadované údaje a prejdite na formulár hlásenia.

 

Vážená osoba,

dovoľujeme si Vás informovať o tom, že svoje údaje na tomto portáli poskytujete spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o. , so sídlom Valova 38, 921 01 Piešťany, IČO: 34 107 061, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 529/T ako samostatnému finančnému agentovi poskytujúcemu služby spoločnostiam UniCredit Fleet Management, s.r.o. , IČO: 35 820 381, UniCredit Leasing Slovakia, a.s. , IČO: 35 730 978 a UniCredit Broker, s. r. o. , IČO: 35 800 348..

Spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o. vykonáva finančné sprostredkovanie v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a je zapísaná ako samostatný finančný agent v registri vedenom Národnou bankou Slovenska v podregistri poistenia alebo zaistenia, v podregistri poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, v podregistri prijímania vkladov a v podregistri doplnkového dôchodkového sporenia pod registračným číslom 34938.

V súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), v zmysle ust. § 13 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle ust. § 31 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o. oprávnená získavať osobné údaje a iné informácie od klientov (dotknutých osôb) súvisiace s výkonom finančného sprostredkovania bez ich súhlasu.

Spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o. spracúva len tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebuje predovšetkým na výkon finančného sprostredkovania, pre plnenie svojich zákonných a zmluvných povinností a pre ochranu svojich oprávnených záujmov.

Spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o. dbá na to, aby o dotknutej osobe spracúvala len taký rozsah osobných údajov, ktorý je nevyhnutný pre naplnenie účelu príslušného spracúvania.

Spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o. uchováva osobné údaje dotknutých osôb po rôzne dlhú dobu, ktorá závisí od dôvodu a účelu ich spracúvania. Spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o. spracúva osobné údaje:

 • po dobu vyžadovanú príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom, ak spracúva osobné údaje z dôvodu plnenia svojich zákonných povinností;
 • po dobu trvania zmluvného vzťahu založeného zmluvou, či trvania predzmluvných vzťahov, ak spracúva osobné údaje z dôvodu plnenia zmluvy;
 • po dobu trvania oprávneného záujmu, ktorý sleduje spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o., ak je spracúvanie osobných údajov na tento účel nevyhnutné;
 • po dobu výslovne uvedenú v súhlase alebo do jeho odvolania, ak spracúva osobné údaje na základe súhlasu.

S cieľom zabezpečiť, aby sa osobné údaje neuchovávali dlhšie, než je to nevyhnutné, spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o. stanovila lehoty na vymazanie alebo pravidelné preskúmanie osobných údajov . Osobné údaje je možné spracúvať iba po dobu, pokiaľ

pretrváva účel ich spracúvania. Po tejto dobe sa osobné údaje bezodkladne zlikvidujú v súlade s príslušnými internými predpismi a dokumentmi spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o. Konkrétne doby uchovávania jednotlivých údajov sú uvedené v príslušných interných predpisoch a dokumentoch spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o. Dotknutá osoba môže spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o. resp. zodpovednej osobe kedykoľvek adresovať žiadosť o uvedenie, ako dlho budú jej osobné údaje uchovávané.

Po uplynutí príslušnej vyššie uvedenej doby je spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o. oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutej osoby len na zlučiteľné účely alebo na špeciálne účely, akými sú napríklad archivácia alebo štatistika.

Spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o. považuje za dôležité, aby každá dotknutá osoba mala   kontrolu nad svojimi osobnými údajmi a aby osobné údaje boli spracúvané zákonne.  Je v záujme spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o. umožniť dotknutým osobám čo možno najjednoduchší výkon ich práv v súvislosti s ochranu osobných údajov. V prípade, ak chce dotknutá osoba uplatniť niektoré zo svojich práv, môže tak urobiť elektronicky

 1. na e-mailovú adresu: j.kustanova@respect-slovakia.sk,
 2. poštou zaslaním písomného dopytu adresovaného „do rúk zodpovednej osoby“ na adresu: Respect Slovakia, s.r.o., Ing. Janette Kuštánová, Valova 38, 921 01 Piešťany, Slovenská republika,
 3. telefonicky na telefónnom čísle: + 421 905 249 263 alebo + 421 33 7741 847,
 4. osobne v sídle spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o. so žiadosťou o stretnutie so zodpovednou osobou.

Bližšie informácie o spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o.  je možné nájsť tu a na: https://www.respect-slovakia.sk/sk/o-nas

Bližšie informácie o právach dotknutých osôb  je možné nájsť na www.respect-slovakia.sk  a tu:

https://www.respect-slovakia.sk/sk/sluzby  - časť ochrana osobných údajov

Bližšie informácie o ochrane osobných údajov zo strany spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o.  je možné nájsť na www.respect-slovakia.sk  a tu:

https://www.respect-slovakia.sk/sk/sluzby  - časť ochrana osobných údajov

spoločností UniCredit Fleet Management, s.r.o., IČO: 35 820 381, UniCredit Leasing Slovakia, a.s., IČO: 35 730 978 a UniCredit Broker, s. r. o., IČO: 35 800 348.  je možné nájsť na www.unicreditleasing.sk  alebo: www.unicreditbroker.sk  a tu:

https://www.unicreditleasing.sk/sk/O-nas/Ochrana-osobnych-udajov

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás prosím neváhajte kontaktovať:

Ľubica Stratovová

e-mail: unicredit@respect-slovakia.sk

telefón: + 421 917 520 769